Categories
General News

Victory Day | Võidupüha – June 23

In Australia, we assume that Freedom is a right, and something that we are all entitled to. But we need to remember that there is a price for this freedom.

Võidupüha or Victory Day is a public holiday in Estonia, which has been celebrated on June 23rd every year since 1934.

The date recalls the victory in the 1919 Battle of Võnnu (near Cēsis, Latvia) of the Estonian military forces and their allies over German forces who sought to re-assert Baltic-German control over the region.

The battle was part of the 1918-1920 Estonian War of Independence, where the main adversary of the newly independent Estonia was Communist Russia.

Today, Võidupüha also marks the contributions of all Estonians in their fight to regain and retain their independence over the past century.

This year we need to take special note of this day and remember our struggles.

The Baltic nations had assumed that since they had regained their independence in 1991, and subsequently joined the European Union and NATO, their future was fairly secure. However, we now have new concerns for our safety and our future.

Many of us are too young to have known the struggles and hardships that our predecessors had to undergo. It is so difficult for us to comprehend any of this. And to the younger generations, it seems so impossible.

However, in 2022, we see Ukraine being invaded by Putin’s Russia, the successor of the soviet union. We see Ukraine fighting a war, which many see as a fight for all of Europe. We see the way the Russians are raping the country and its people, destroying buildings wantonly, no regard for the families or civilians.

We can speculate about Putin’s ultimate goals. But the bottom line is that he has started a war and has invaded a sovereign country, which was recognised as such by the rest of the world.

The images we see on tv, in social media, or wherever, should remind us of what our own forebears had to endure.

It also should remind us that we must stay ever vigilant, and never rest too easy.

So, fellow Estonians, families and their descendants, please celebrate the day, but also look at the world today and respect the struggles of those who fought for our freedom.

Dr Juho M. Looveer
President, AESL
Council of Estonian Societies in Australia, Inc

Estonian celebration of June 23 is ceremonially tied to the following Midsummer Day celebrations on June 24. According to Estonian laws, the state flags are not to be lowered during the night between the days.

***
Austraalias eeldame, et vabadus on õigus ja midagi, millele meil kõigil on õigus. Kuid, me peame meeles pidama, et sellel vabadusel on suur hind.
Võidupüha on Eestis riigipüha, mida tähistatakse igal aastal 23. juunil alates 1934. aastast.

Kuupäev meenutab 1919. aasta Võnnu lahingus (Läti Cēsise lähedal) Eesti sõjavägede ja nende liitlaste võitu Saksa vägede üle, kes püüdsid piirkonna üle taaskehtestada baltisakslaste kontrolli.

Lahing oli osa 1918-1920 Eesti Vabadussõjast, kus taasiseseisvunud Eesti peamiseks vastaseks oli kommunistlik Venemaa.

Võidupüha tähistab täna ka kõigi eestlaste panust taasiseseisvumise ja iseseisvuse säilitamise võitluses möödunud sajandi jooksul.

Sel aastal peame seda päeva eriti tähele panema ja oma võitlusi meeles pidama.

Balti riigid olid eeldanud, et pärast taasiseseisvumist 1991. aastal ning seejärel Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumist, on nende tulevik üsna kindel. Nüüd on meil aga uued mured oma ohutuse ja tuleviku pärast.

Paljud meist on liiga noored, et aru saada, milliseid võitlusi ja raskusi meie eelkäijad pidid läbi elama. Meil on sellest nii raske aru saada; ja noorematele põlvkondadele tundub see nii võimatuna.

2022. aastal aga näeme, kuidas Ukrainasse on tunginud Putini Venemaa, Nõukogude Liidu järglane. Me näeme Ukrainat sõda pidamas, mida paljud näevad võitlusena kogu Euroopa eest. Me näeme, kuidas venelased vägistavad riiki ja selle inimesi, lõhuvad hooneid sihikindlalt, ei hooli peredest ega tsiviilisikutest.

Võime spekuleerida Putini lõppeesmärkide üle. Kuid lõpptulemus on see, et ta on alustanud sõda ja tunginud suveräänsesse riiki, mida muu maailm sellisena tunnustas.

Pildid, mida näeme televisioonis, sotsiaalmeedias või mujal, peaksid meile meelde tuletama, mida meie esivanemad pidid taluma.

Samuti peaks see meile meelde tuletama, et peame olema alati valvsad ja mitte kunagi liiga kergelt puhata.

Seega, kaas-eestlased, pered ja nende järeltulijad, palun tähistage päeva, aga vaadake ka tänast maailma ja austage meie vabaduse eest võidelnute võitlusi.

Dr Juho M. Looveer
Esimees, AESL Austraalia eesti seltside nõukogu, Inc

Eesti 23. juuni tähistamine on pidulikult seotud järgnevate jaanipäevapidustustega 24. juunil. Eesti seaduste kohaselt ei tohi riigilippe langetada päevadevahelisel ööl.By Kristi Barrow

Loves all things Estonian. Especially Crafters Elderflower gin. Aussie born.