Categories
General News

RE-INDEPENDENCE DAY GREETING from AESL PRESIDENT 20 AUGUST 2022

FELLOW ESTONIANS, FRIENDS AND COLLEAGUES

Freedom is something many peoples across the world desire – freedom to think what they like, freedom to say what they think; the freedom to do what we want, and the freedom to decide how we live. Most essential to this is the freedom to be able to participate in a free society, where we can have a say in how the country is run.

Estonia spent many centuries under the rule of other countries. We went thru much soul-searching during the 19th century, and fought to gain independence and recognition as a sovereign state early in the 20th century.

In 1940, the Soviet Union took control of Estonia, along with the other Baltic states of Latvia and Lithuania. Despite passive genocide by the soviets and bans on self-expression, our culture was strong within our people, and our Song Festivals help maintain our own identity.

An enormous stage, holding 15,000 singers, was built on a hillside above the harbor. In September 1988, 300,000 Estonians, nearly one-fourth of the country’s population, assembled on and in front of the Tallinn stage. They sang patriotic songs, raised the banned Estonian flag and demanded independence, leading to sustained protests in what became known as the “Singing Revolution.

Combining with Latvia and Lithuania in 1990, we formed the Baltic Way – a human chain of 2 million people, extending across all three countries. A strong expression showing that we all wanted our freedom.

On August 20, 1991, Estonia, called the “singing nation,” successfully declared its independence as the Republic of Estonia. This is what we now celebrate every year.

As time passes, it becomes too easy to just accept our freedom, and forget the struggles our predecessors have undertaken.

We need to cherish this day!

Countries like Australia take freedom for granted, as they have grown up in this way of life. But as we have seen in 2022 with the Ukraine, freedom may not be forever. We also see China making threats about Taiwan, and hear of other conflicts around the world.
I now ask each of you to think about what Estonia’s re-independence means to the country, and how does this effect you.
How do you personally see your self-identity as an Estonian.

And while we look to celebrate Estonia’s re-independence, we need to also respect and cherish the culture that we have sustained to give us our identity. Our young people come together around the world to enjoy our singing, our dancing, our foods, our language, and other cultural traditions. We need to maintain these, and pass them on to the newer generations. We need to create and foster the situations which promote all of these, and hand down the knowledge and skills, just as the indigenous peoples in many countries have maintained their own cultures.

On behalf of the Council of Estonian Societies in Australia (AESL), I wish you all the best for this memorable day.

Happy Re-Independence Day!

Long live Estonia! Elagu Eesti!

20 August 2022
Dr Juho Looveer
President, AESL


LUGUPEETUD KAASMAALASED JA SÕBRAD

Vabadus on asi, mida ihaldavad paljud rahvad üle maailma – vabadus mõelda mis neile meeldib, vabadus öelda mida nad arvavad; vabadus teha seda mida tahame, ja vabadus otsustada kuidas me elame. Selle jaoks on kõige olulisem vabadus osaleda vabas ühiskonnas, kus saame riigi juhtimises osa võtta.

Eesti veetis palju sajandeid teiste riikide võimu all. Läbi 19. sajandi tegime palju hinge-otsinguid ja võitlesime 20. sajandi alguses iseseisvuse ja suveräänse riigi tunnustamise nimel.

1940. aastal võttis Nõukogude Liit Eestit, koos teiste Balti riikide Läti ja Leeduga oma kontrolli alla. Vaatamata nõukogude passiivsele genotsiidile ja eneseväljenduskeeldudele oli meie kultuur meie rahva sees tugev ja meie laulupeod aitasid säilitada meie identiteeti.

Sadama kohale mäenõlvale ehitati tohutu lava, mis mahutas 15 000 lauljat. Septembris 1988 kogunes Tallinna lavale 300 000 eestlast, ehk ligi neljandik riigi elanikkonnast. Lauldi isamaalisi laule, heisati keelatud Eesti lippu ja nõuti iseseisvust, mis tõi kaasa pidevad protestid nn laulva revolutsioonina.

Ühendades 1990. aastal Läti ja Leeduga, moodustasime Balti Tee – 2 miljonist inimesest koosneva inimketi, mis ulatas üle kõigi kolme riigi. Tugev väljend, mis näitas, et me kõik tahtsime oma vabadust.

20. augustil 1991 kuulutas “laulurahvaks” nimetatud Eesti edukalt välja oma iseseisvuse Eesti Vabariigina. Seda me nüüd igal aastal tähistame.

Aja möödudes muutub liiga lihtsaks lihtsalt aktsepteerida oma vabadust ja unustada meie eelkäijate võitlused.

Peame seda päeva kalliks pidama!

Riigid nagu Austraalia peavad vabadust enesestmõistetavaks, kuna nad on sellise eluviisiga üles kasvanud. Kuid nagu oleme näinud 2022. aastal Ukrainaga, ei pruugi vabadus olla igavene. Samuti näeme Hiinat Taiwani suhtes ähvardamas ja kuuleme muudest konfliktidest kogu maailmas.

Nüüd palun teil kõigil mõelda, mida tähendab Eesti taasiseseisvumine riigile, ja kuidas see teid mõjutab.

Millisena näete isiklikult oma eneseidentiteeti eestlasena.

Ja Eesti taasiseseisvumise tähistamise ajal peame austama ja kalliks pidama ka kultuuri, mille oleme säilitanud, et anda meile oma identiteet. Meie noored tulevad kokku üle maailma, et nautida meie laulu, meie tantsimist, Eesti toite, Eesti keelt, ja muid kultuuritraditsioone. Peame neid säilitama ja uuematele põlvkondadele edasi andma. Peame looma ja edendama olukordi, mis seda kõike soodustavad ning teadmisi ja oskusi edasi andma, nii nagu paljude riikide põlisrahvad on säilitanud oma kultuuri.

Austraalia Eesti Seltside Nõukogu (AESL) nimel soovin teile kõike head selle meeldejääva päeva puhul.

Head taasiseseisvumispäeva!

Elagu Eesti! 

20. august 2022

Dr Juho Looveer

President, AESL

By Kristi Barrow

Loves all things Estonian. Especially Crafters Elderflower gin. Aussie born.